Privacyverklaring Jos America

Nieuwkuijk, Mei 2018

In deze privacyverklaring van Jos America Machines wordt u als betrokkene (klant, leverancier, sollicitant, etc.) geïnformeerd over de persoonsgegevens die Jos America Machines verwerkt en waarom Jos America Machines deze persoonsgegevens verwerkt. Omdat Jos America Machines  veel waarde hecht aan uw privacy en omdat Jos America Machines transparant naar u toe wil zijn, is dit document opgesteld. 

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Persoonsgegevens is een breed begrip, waardoor veel verschillende gegevens onder de persoonsgegevens vallen. Niet alleen uw naam of geboortedatum valt hier onder, maar ook uw e-mailadres of het IP-adres van uw computer. Als betrokkene heeft u verschillende rechten op basis van de AVG. Jos America Machines doet er alles aan om uw rechten te faciliteren en om uw persoonsgegevens te beschermen. Hoe Jos America Machines dit doet, leest u in deze privacyverklaring.

Contactpersoon vragen privacy
Mocht u na het lezen van dit document vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. De Functionaris zorgt ervoor dat Jos America Machines de AVG naleeft en voldoet aan de eisen uit de wetgeving.
Jos America Machines
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Industriepark “het Hoog” 
Mandenmaker 14
5253RC Nieuwkuijk
Nederland
e-mail: privacy.pe@ottobock.com

Verzamelde persoonsgegevens
Jos America Machines verzamelt de volgende gegevens van u:
• Uw naam (voornaam, achternaam en voorletters);
• De bedrijfsnaam (bij zakelijke klanten/contactpersoon);
• Uw geslacht (voor de aanspreektitel);
• Uw adresgegevens; 
• Uw geboorteplaats en uw geboortedatum;
• Uw e-mailadres;
• Uw zakelijk telefoonnummer en privételefoonnummer;
• Uw faxnummer;
• Camerabeelden via de beveiligingscamera’s (als u langs een camera komt, dan wordt u automatisch op beeld vastgelegd);
• Kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart/paspoort), onder andere bij het indienen van een verzoek op een van uw privacyrechten;
• De opleidingen die u gevolgd heeft (bij sollicitaties);
• De werkervaring die u heeft en de referenties die hierbij horen (bij sollicitaties);
• Een bewijs van inschrijving van uw opleiding (bij stagiaires);
• Foto’s van open dagen;
• Uw handtekening (bij onder andere ondertekening contracten);
• Uw financiële gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer en offertes);
• Uw functie (bij zakelijke klanten);
• Gegevens Kamer van Koophandel (waaronder uittreksel en jaarverslag);
• Het land waar u als klant/leverancier bent gevestigd;
• De taal die u spreekt. 
Naast de bovenstaande gegevens, kan het zijn dat wij nog andere persoonsgegevens van u verwerken. Dit zijn de gegevens die u ons zelf verstrekt, zonder dat wij hiernaar gevraagd hebben. Deze gegevens worden bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch aan ons verstrekt door u.

Doelen van het verzamelen van de persoonsgegevens

De bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt om:
• Het bijhouden van een fotoalbum;
• Om u op de juiste manier aan te spreken;
• Uw hulpvragen te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld door Customer Support voor machinegerelateerde vragen);
• Een contract met u te kunnen sluiten; 
• Uw bestelde producten af te kunnen leveren; 
• U de beste service te kunnen leveren (bijvoorbeeld uitvoeren van onderhoud of reparaties aan machines en het inplannen van afspraken);
• Uw sollicitatie te kunnen behandelen; 
• Onze dienstverlening te kunnen verbeteren (bijvoorbeeld bijhouden of doelstellingen worden behaald);
• Werkbonnen in te vullen;
• Een salarisadministratie bij te houden;
• Een klantenbestand bij te houden;
• De software up-to-date te houden; 
• Het aantal bezoekers bij te houden via een bezoekerslijst (voor het kunnen evacueren van alle bezoekers bij een calamiteit);
• Correspondentie met u te onderhouden (bijvoorbeeld het sturen van brieven of  facturen);
• Afspraken met u te maken en te controleren; 
• Contact met u te onderhouden (waaronder via e-mail, telefonisch of via WhatsApp);
• Orders aan te maken (bijvoorbeeld van bestelde producten);
• Uw verzoek op een privacyrecht te kunnen behandelen.

Gegevensverzameling via de website
Jos America Machines beschikt over een eigen website: www.josamerica.com. Deze website wordt beheerd door Ottobock SE & Co. KGaA in Duitsland. De privacy verklaring van onze website kunt u vinden via de volgende link: pe.ottobock.com/nl/privacyverklaring.html. In deze verklaring kunt u vinden welke persoonsgegevens er via onze website worden verzameld.

Jos America Machines beschikt over een eigen website: www.josamerica.com Deze website wordt beheerd door Jos America in Nieuwkuijk (NL). De privacy verklaring van onze website kunt u vinden via de volgende link:  xxx .
In deze verklaring kunt u vinden welke persoonsgegevens er via onze website worden verzameld.

Gegevensverzameling minderjarigen
Jos America Machines verzamelt in principe geen persoonsgegevens van personen onder de zestien jaar. Mocht het nodig zijn om deze gegevens te verwerken (bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst), dan worden de persoonsgegevens alleen verzameld met uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.
Uitwisselen gegevens Jos America Machines
Een deel van de persoonsgegevens wordt door Jos America Machines verstrekt binnen de organisatie en het Ottobock concern. Dit zijn bijvoorbeeld ordergegevens (zoals het afleveradres van een product dat u bij ons hebt besteld).

Organisatorische en technische (beveiligings)maatregelen
Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te kunnen beschermen, heeft Jos America Machines diverse maatregelen getroffen. Jos America Machines zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens op een bewuste manier worden verwerkt. De medewerkers en stagiaires van Jos America Machines hebben een geheimhouding ondertekend en zij hebben een cursus gehad hoe er omgegaan dient te worden met de persoonsgegevens in het licht van de AVG. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een antivirussoftware en worden de vertrouwelijke documenten achter slot en grendel bewaard. Verder heeft  Jos America Machines verwerkersovereenkomsten gesloten met organisaties die voor Jos America Machines gegevens verwerken op hetzelfde beveiligingsniveau als Jos America Machines.  

Privacyrechten betrokkenen
U heeft verschillende rechten als betrokkene op basis van de AVG. Dit zijn de volgende rechten:
• Recht op inzage;
• Recht op wijziging;
• Recht op verwijdering;
• Recht om vergeten te worden;
• Recht om gegevens over te dragen;
• Recht op informatie.


Indienen verzoek uitoefening recht AVG
Als u een verzoek wilt indienen om u op een recht te beroepen, dan kunt u dit schriftelijk of digitaal doen.

Digitaal
U kunt een e-mail sturen naar het volgende adres: privacy.pe@ottobock.com.

Schriftelijk
U kunt ook een brief sturen naar:
Jos America Machines
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Industriepark “het Hoog” 
Mandenmaker 14
5253RC Nieuwkuijk
Nederland


Bewaartermijnen
Jos America Machines hanteert onderstaande bewaartermijnen bij het verwerken van persoonsgegevens. Jos America Machines bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.
 


Persoonsgegevens  Bewaartermijn
Sollicitatiegegevens  Vier weken na sluiting sollicitatieprocedure of één jaar na het sluiten van de procedure met toestemming van de sollicitant.
Camerabeelden  Vier weken na het verzamelen van de camerabeelden. Bij een incident worden de beelden pas verwijderd nadat de procedure is afgerond.
Financiële gegevens  Zeven jaar vanaf het vastleggen van de administratie.
Overige persoonsgegevens.  Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn om het doel te bereiken.

 
Stel uw vraag

Jos America Machines
Mandenmaker 14
5253 RC, Nieuwkuijk
Nederland